Mitras : New Companion

Bye Bye Van Wagenen…

DSCF1010DSCF9904DSCF9905DSCF9916DSCF9917DSCF9928

These photos explain themselves…

IMG_0194IMG_0195

¬°Elder Luna!

IMG_0198IMG_0202IMG_0203sam_0073.jpgsam_0076.jpgsam_0077.jpgSAM_0086SAM_0093SAM_0125